你的位置:主页 > 习题试卷 > 内容 在线投稿

三年级语文上册词语复习题

发布: 2015-11-10 |  作者: admin |  浏览:

 
 第一单元
 shuünɡ jiǎnɡ  bái  tǎ    sì  zhōu    huán  rào   lǜ shù h?nɡ qiánɡ
 (         )  (        ) (        )   (        )  (                ) sǎ   shuǐ    qiüo  qiüo  yú  kuài     ün  pái      piüo  dànɡ
 (        )   (        )  (       )    (       )   (          ) huǒ   bàn    tu?   küi   chá cí diǎn   cōnɡ  minɡ  tū  rán  bō  tüo
 (        )  (         )  (          )  (         ) (     ) (      ) yán  shí   shynɡ  y?n   j?nɡ tüo püi àn  shí jìnɡ  lia rì dünɡ kōnɡ
 (      )  (         )   (             )  (      ) (               ) yì wai shyn chánɡ    fynɡ shù lín   tínɡ  b?   yōu  ch?u  tǐ   wai
 (                )  (           )  (        ) (        )  (       ) ɡū sū ch?nɡ  hán shün sì  zhōnɡ shynɡ  fanɡ xiàn   xínɡ tài ɡa yì
 (         ) (          ) (          )  (        )  (            ) rǔ   zh?   wai  zhi   shū  s?nɡ  zhu? zhuànɡ  piüo  línɡ  huí  ɡu?
 (      )  (        ) (        ) (         )  (         ) (        ) 第二单元
 bti dà huünɡ  yín  hu?  t?u  mínɡ  bō  w?n  d?u  jiá  rán  shüo
 (          )  (      )  (       ) (      )  (      )  (       ) shün  lǐnɡ  mánɡ mánɡ   yìnɡ zhào  ra  nao   fyi  fán  tǐnɡ  bá
 (        )  (       )  (        ) (       ) (       ) (       ) hánɡ zhōu  yáo  línɡ  zhuànɡ lì  sù  yǒu  lián mián qǐ fú  n?nɡ dàn
 (       ) (        ) (        ) (       ) (             ) (        ) y?u  rú   ɡ?  wài  yǎn yìnɡ  yì  bün  yìnɡ chan  mti chynɡ  bù   rtn
 (      ) (      ) (       ) (       ) (       ) (        )  (      ) x?n kuànɡ sh?n yí  ya mù chū chuí  mti miào  chún jìnɡ  shì xiàn
 (               )  (            )  (       ) (       )  (       ) lán j?nɡ j?nɡ  y? shün ?r jiàn  chuünɡ lián  mínɡ yua dōnɡ shynɡ
 (           ) (              )  (         ) (                    )  q?nɡ fynɡ xú lái    shanɡ  dì
 (              )   (         )
 第三单元
 huü tuō   r?nɡ qiú  jiànɡ lu? sǎn   zhǔ  fù   jì  zhù   biǎo miàn
 (     )  (       )  (           )  (       )  (      )  (        ) mí   hu?  fù   wynɡ  jìnɡ xiünɡ küi fànɡ  mài  zi  yí fan  lǐ  wù
 (       ) (       ) (                  ) (       ) (     ) (     ) p? bù jí dài  shí  pǐn   bǎo cún   fánɡ  zhǐ  bài  fǎnɡ  r?nɡ  rán
 (          )  (       ) (       ) (        ) (        ) (        ) sh?n  mì  liǎnɡ jiàn fǎ bǎo  hún tiün línɡ   yáo huànɡ   ya  chü
 (       )  (          法 宝)  (         绫)  (        )  (       ) suí   jí   qì chōnɡ chōnɡ  fǔ  mō   huǒ  yàn   ɡa zhǒnɡ ɡa yànɡ
 (      )  (             ) (      ) (        ) (                ) x?nɡ fynɡ zu? lànɡ
 (                )
 第四单元
 q?n l?a   dǎ zhànɡ  sh?u shünɡ  m?  fánɡ  m? miàn  xìn x?n  zhüo jí
 (      ) (       ) (         ) (       ) (       ) (      ) (      ) bìnɡ bu hu? x?n  d?nɡ yuán  dǐ  kànɡ   ch?nɡ ɡōnɡ  wú wánɡ   nú  pú
 (              ) (        ) (       ) (         ) (       ) (      ) ɡōu  jiàn  biǎo  shì  m?u ch?n  xiüo mia  miǎn chú   h?u  huàn
 (       ) (        ) (       ) (       ) (        ) (        ) jiàn  yì  wàn bün wú nài  zhuǎn ru? w?i qiánɡ   t?nɡ zhtn qì
 (      ) (             )  (                )    (         器 ) fai ji? h?  l?i nài ka   s?  suǒ  yán  zhe  mù  ɡùn  fyn   xi 三年级上学期语文专项复习 (各单元看拼音写词语练习)

本文标题:三年级语文上册词语复习题 原文链接:http://www.pedbif.com/article/22.html

   | 挑错 | 打印

  推荐内容

  本周热门